Politika Privatnosti

1. UVOD

Ovom Politikom privatnosti (u daljem tekstu ’’Politika privatnosti’’) uređuje se način na koji kompanija Green energy 360 d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Zorana Đinđića br. 125i, 11070 Beograd, Srbija, matični broj: 21699250, PIB:112566849 vrši prikupljanje i obradu podataka o ličnosti korisnika website-a greenenergy360.com u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti a čiji su kontakt podaci sledeći:

kompanija: Green energy 360 d.o.o. Beograd
adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Beograd, Srbija
e-mail: info@greenenergy360.com

U ovoj Politici privatnosti određeni termini imaju sledeće značenje:

 • “mi”, “nas”, “naš/a/e” označava Green energy 360 d.o.o. Beograd;
 • “website” znači website koji posećujete ili sa kojim komunicirate;
 • “vi” i “vaš/vaša/vaše” označava vas, osobu koja komunicira sa nama, posluje sa nama, prijavljuje se za naše događaje ili usluge ili posećuje našu stranicu.

Time što posećujete naš website, prijavljujete se za neki događaj koji organizujemo, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u kontakt sa nama, mi se nalazimo u poziciji da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Vrlo smo posvećeni zaštiti i očuvanju privatnosti bilo kakvih informacija koje na taj način budemo prikupili kao i da uvek postupamo u skladu sa zakonima koji se primenjuju.

2. PODACI O LIČNOSTI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO

Možemo da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje ste nam sami dali, one koje smo prikupili od trećih lica sa kojima blisko sarađujemo ili iz javno dostupnih izvora.

3. SVRHA OBRADE

Možemo da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • da bismo bili u kontaktu sa vama kao našim poslovnim partnerima i da bismo vas redovno obaveštavali o našim poslovnim aktivnostima i događajima.
  Informacije koje prikupljamo i obrađujemo uključuju vaše ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona, naziv kompanije, eventualno druge značajne informacije;
 • da bismo vam pružili informacije ili usluge koje ste tražili od nas
  Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona i druge značajne informacije;
 • da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema vama
  Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, funkciju u kompaniji, radno mesto, naziv kompanije, vrstu saradnje sa nama;
 • da bismo poboljšali naš website
  Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o vašem uređaju, tip pretraživača, izvor sa kog ste pristupili stranici, trajanje posete, operativni sistem, broj pregleda stranica, koje stranice ste pregledali i slične infomacije. Za više informacija o kolačićima, molimo pogledajte član 10. u nastavku;
 • da bismo postupili u skladu sa zakonom i da bismo se pridržavali zakonskih obaveza ili zahteva;
 • da bismo vam slali promotivne poruke u vezi naših aktivnosti, uključujući i pozivnice za druge događaje
  Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, funkciju u kompaniji, naziv kompanije i druge značajne informacije kao što je profil zasnovan na vašem ponašanju na internetu i sklonosti;
 • da bismo uspešno i efikasno organizovali naše događaje, uključujući i promotivne aktivnosti i objavljivanje audio, video i foto dokumentacije sa događaja
  Informacije koje prikupljamo i obrađujemo mogu da uključuju vaše ime i prezime, funkciju u kompaniji, naziv kompanije, e-mail adresu, broj telefona, kratku biografiju sa slikom (za govornike/izvođače), audio, video i foto dokumentaciju sa događaja.

3. PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:

 • izvršenje ugovora zaključenog sa vama, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • naš legitimni interes u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obaveštavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima;
 • vaš pristanak u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primer kad prihvatite korišćenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podležemo u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

4. OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Možemo da otkrijemo vaše podatke o ličnosti, u skladu sa važećim zakonima:

 • našim povezanim kompanijama;
 • obrađivačima podataka, koji će da obrađuju podatke o ličnosti u naše ime u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim korisnicima, ukoliko smo obavezni da tako postupimo po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti ili smo obavezani važećim zakonom.

5. PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI VAN DRŽAVE SEDIŠTA RUKOVAOCA PODATAKA O LIČNOSTI

Možemo preneti vaše podatke o ličnosti primaocima koji se nalaze van teritorije Republike Srbije, odnosno našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takav prenos podataka se odvija primenom sledećih zaštitnih mera:

–   prenos podataka o ličnosti bez prethodnog odobrenja na osnovu primerenog nivoa zaštite

Prenos je moguć ako država, deo njene teritorije ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili međunarodna organizacija u koje treba da se prenesu podaci obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

Vlada Srbije je usvojila Odluku o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti a to su države i međunarodne organizacije koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i države, delovi njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodne organizacije za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

Podaci o ličnosti mogu se preneti u drugu državu, na deo njene teritorije ili u jedan ili više sektora određenih delatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju za koju Odlukom o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti nije utvrđeno postojanje primerenog nivoa zaštite ako su obezbeđene odgovarajuće mere zaštite podataka i licu na koje se podaci odnose obezbeđena ostvarivost njegovih prava i delotvorna pravna zaštita Standardnim ugovornim klauzulama koje je usvojio i doneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Navedenim klauzulama se u celini uređuje pravni odnos između rukovaoca i obrađivača i dostupne su na srpskom jeziku na sledećem linku: https://www.poverenik.rs/sr/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B84/3251-%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BAa-%D0%BE-%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0.html.

Za više informacija o primeni Standardnih ugovornih klauzula možete nas kontaktirati slanjem e-mail-a na adresu info@greenenergy360.com

–  u drugim slučajevima, vaše podatke o ličnosti možemo preneti u treće zemlje na osnovu vašeg izričitog pristanka.

7. VREME ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Čuvaćemo vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno kako bismo ispunili svrhu zbog koje smo ih prikupili ili dobili ili da bismo postupili u skladu sa bilo kojom zakonskom obavezom. Tamo gde je vaš pristanak zakonski osnov za obradu podataka o ličnosti čuvaćemo podatke o ličnost do povlačenja vašeg pristanka. Napominjemo da povlačenje pristanka za obradu podataka o ličnosti, koje povlačenje je moguće i dozvoljeno u bilo koje vreme, neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena pre njegovog povlačenja.

8. ZAŠTITA I BEZBEDNOST

Preduzimamo mere predostrožnosti kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili informacione sisteme na kojima čuvamo vaše podatke o ličnosti i zahtevamo od naših obrađivača podataka da štite vaše podatke o ličnosti, na ugovornoj osnovi.

9. VAŠA PRAVA

Korisnici website-a greenenergy360.com kao Lica na koja se podaci odnose u odnosu sa Green energy 360 d.o.o. Beograd kao Rukovaocem podataka o ličnosti imaju određena prava, osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 1. pravo na transparentnost i informisanje u vezi sa ostvarivanjem prava i načinom prikupljanja podataka – kao Rukovalac dužni smo da vam kao Licu na koje se podaci odnose pružimo sve informacije, bilo da podatke o ličnosti prikupljamo od vas lično ili od trećeg lica, poput sledećih informacija:
 • o identitetu i kontakt podacima Rukovaoca,
 • o kontakt podacima Lica za zaštitu podataka o ličnosti ako je Lice određeno,
 • o svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu,
 • o postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane ako se obrada vrši po tom pravnom osnovu,
 • o primaocu odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti ako oni postoje,
 • o činjenici da nameravamo da iznesemo podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju i o tome da li se ta država ili međunarodna organizacija nalazi na Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, a ako prenese podatke da uputi na odgovarajuće mere zaštite i na način na koji se lice na koje se podaci odnose može upoznati sa tim merama,
 • o roku čuvanja podataka o ličnosti ili o kriterijumima za određivanje roka čuvanja,
 • o postojanju prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

(član 21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);

 1. u vezi sa pravom na transparentnost, informisanjem o ostvarivanju prava i načinom prikupljanja podataka je i vaše pravo da vam pružimo sve napred navedene informacije bilo da podatke o ličnosti prikupljamo od vas lično ili da ne prikupljamo od vas lično (član 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 2. pravo da od nas zahtevate pristup vašim podacima o ličnosti koje smo prikupili (član 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 3. pravo da opozovete pristanak za obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme što neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva (član 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 4. pravo da od nas zahtevate ispravku i dopunu prikupljenih podataka o ličnosti (član 29. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 5. pravo da od nas zahtevate brisanje prikupljenih podataka o ličnosti (član 30. Zakona);
 6. pravo da od nas zahtevate ograničenje obrade prikupljenih podataka o ličnosti (član 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 7. pravo vas kao Lica na koje se podaci odnose, odnosno obaveza nas kao Rukovaoca da obavestimo sve primaoce kojima smo podatke o ličnosti otkrili o svakoj ispravci, brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava te da vas, na vaš zahtev, informišemo o svim primaocima podataka (član 33. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 8. pravo na prenosivost podataka, odnosno pravo da podatke koje ste nam prethodno dostavili primite od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i/ili da te podatke prenesemo drugom Rukovaocu bez ometanja sa naše strane (član 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 9. pravo da nam podnesete prigovor na obradu prikupljenih podataka o ličnosti (član 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 10. pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po vas ili ta odluka značajno utiče na vaš položaj (član 38. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);
 11. pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti (član 78. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);

Kada je obrada vaših podataka o ličnosti zasnovana na vašem pristanku, imate pravo da povučete pristanak u svako doba, što neće imati uticaja na zakonitost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre povlačenja vašeg pristanka.

Ako želite da ostvarite bilo koje svoje od gore navedenih prava ili imate bilo koje pitanje u vezi sa vašim pravima i načinom ostvarenja, molimo da nas kontaktirate slanjem e-mail-a na adresu: info@greenenergy360.com

10. KOLAČIĆI

Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo osigurali da od našeg website-a dobijete maksimum, da prikupimo informacije o tome kako koristite website i da pratimo vaše on-line ponašanje, odnosno ponašanje na internetu. Vrste prikupljenih informacija mogu da uključuju poreklo posetioca website-a,  vaše prethodno odredište ili primaoca e-mail-a, vrstu pretraživača, operativni sistem, pretraživač koji je korišćen kao i trajanje vaše posete na website-u ili e-mail poruku.

Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, molimo vas da pogledate našu Politiku kolačića objavljenu na dnu website-a.

Za više informacija o tome kako da onesposobite e-mail praćenje, molimo vas da odete na sledeći link

https://www.wikihow.com/Stop-Email-Tracking; https://nordvpn.com/blog/how-to-block-email-tracking/; https://www.hongkiat.com/blog/detect-disable-email-tracking/ ili do dokumentacije vaše e-mail prijave (ako ste je koristili) ili vašeg e-mail servis provajdera (ako koristite internet pretraživač da čitate e-mail).

11. LINKOVI KA DRUGIM WEBSITE-OVIMA

Website može da sadrži linkove ka website-ovima trećih lica. Mi odričemo postojanje bilo kakve kontrole nad website-ovima trećih lica i nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja nastane iz sadržaja takvih website-ova. Linkovi ka drugim website-ovima dati su samo kao pogodnost vama i naša je preporuka da pročitate Uslove korišćenja i Pravila privatnosti koji se nalaze na website-ovima trećih lica.

12. IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Možemo ažurirati ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme. Ažurirana Politika privatnosti biće objavljena na website-u ili će vam biti data na vaš zahtev.